PARTY karta

 
 
 
Úvod > PARTY karta
 
 
 
Výhody PARTY karty

Výhody PARTY klubu

– zbierajte bonusový kredit pri každom nákupe

– za každé celé 1 € nákupu získajte kredit 10 eurocentov (0,10 €), ktoré

môžete použiť pri ďalšom nákupe

– získajte extra kredit za nákup vybraného tovaru

– nazbierané eurocenty môžete využiť na úhradu pri ďalšom nákupe

– informácie o novinkách, akciách, zľavách dostávate formou PARTY

newslettra na vašu e-mailovú adresu

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY

Člen programu súhlasí so zasielaním propagačných a reklamných materiálov prevádzkovateľa na svoju e-mailovú adresu, korešpondenčnú adresu, prípadne formou správ SMS. Člen programu môže odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojich korešpondenčných údajov písomným oznámením prevádzkovateľovi na adrese: info@partyland.sk

 
 
Ako na to v PARTY klube?

Pri nákupe v predajniach PARTYLAND získate za každé zaplatené 1,- € na váš účet vedený prostredníctvom členskej karty kredit 10 eurocentov (0,10 €). Pri nákupe za 2,- € získate kredit 20 eurocentov (0,20 €) atď. Nasporené eurocenty na vašom účte môžete využiť pri ďalšom nákupe. Informácie o stave Vášho účtu nájdete na pokladničnom doklade, alebo vám ich poskytne náš personál.

Eurocenty na svoj účet však môžete zbierať aj dlhšie a urobiť si tak väčšiu radosť z väčšej zľavy z Vášho nákupu. Stačí predložiť členskú kartu PARTYLAND nášmu personálu.

Zákaznícky program PARTYLAND (ďalej uvádzané ako „zákaznícky program“) je program pre zákazníkov spoločnosti SPIRIT s.r.o., so sídlom na Ul. 1. mája 1958/54, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 36390984, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu v Žiline, vložka číslo 12113/L (ďalej uvádzané ako „prevádzkovateľ). Tento program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod verným zákazníkom spoločnosti PARTYLAND a to v maloobchodných predajniach v Slovenskej republike. Zákazníci sa stávajú členmi programu na základe slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojím podpisom na prihláške alebo iným zákonom predpokladaným prejavom vôle.

 
 
ČLENSTVO V ZÁKAZNÍCKOM VERNOSTNOM PROGRAME

1. členom zákazníckeho programu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba od veku 15 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike. Členom zákazníckeho programu sa nemôže stať právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť) ani fyzická osoba vystupujúca ako podnikateľ. Každá osoba môže byť členom iba raz.

2. Riadnym členom zákazníckeho programu sa za podmienok uvedených v týchto všeobecných pravidlách môže stať každý zákazník po vyplnení a odsúhlasení oficiálnej prihlášky do zákazníckeho programu a vyjadrení súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov. Registráciou zákazníka na základe jeho prihlášky sa zákazník stáva členom zákazníckeho programu.

3. Členská karta oprávňuje využívať výhody spojené s členstvom v zákazníckom programe. Každému členovi sa môže vydať iba jedna členská karta. Členská karta je prenosná medzi blízkymi osobami. Na uplatnenie/ čerpanie zľavy na zakúpený tovar zo svojho bonusového účtu je oprávnený držiteľ členskej karty jej predložením obsluhe predajne.

4. Členská karta zostáva vo vlastníctve prevádzkovateľa a slúži na preukázanie členstva v programe a na zaznamenávanie bonusového kreditu načítaného v súvislosti s vykonanými nákupmi.

5. Prihlásenie do programu je možné podaním písomnej prihlášky v predajni vrátane poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov. Registrácia zákazníka sa vykoná okamžite, čím sa zákazník stáva členom zákazníckeho programu.

 
 
ODMENY ZÁKAZNÍCKEHO PROGRAMU

Členovia programu sa odmeňujú vo forme pripočítania bonusového kreditu vedeného a sledovaného v eurocetoch (0,01 eura) na bonusovom účte zákazníka s možnosťou uplatnenia tohto bonusového kreditu ako zľavy na ďalší nákup. Člen programu je oprávnený pred naúčtovaním akéhokoľvek tovaru zo sortimentu príslušnej predajne prevádzkovateľa, ktorý zákazník predkladá na zaplatenie, predložiť svoju členskú kartu obsluhe predajne, a to na účely pripočítania bonusového kreditu za predložený nákup na bonusový účet. Bonusový kredit vyjadrený v eurocentoch sa členovi programu pripočíta na osobný bonusový účet (ďalej uvádzané ako „bonusový účet“) na základe každej uskutočnenej platobnej (nákupnej) transakcie, ktorú člen programu vykoná v predajniach prevádzkovateľa.

Za každé celé 1,- € (jedno euro) hodnoty/ceny nákupu (po prípadných akčných zľavách) získa člen programu bonusový kredit 10 eurocentov (0,10 €), ktorý sa pripočíta na bonusový účet zákazníka. Platnosť bonusového kreditu pripísaného na bonusový účet je 24 mesiacov od uskutočnenia nákupu.

 
 
HODNOTA BONUSOVÉHO KREDITU

S platnosťou od 15. 09. 2016 je hodnota bonusového kreditu stanovená na 10 eurocentov (0,10 €) za každé jedno celé euro nákupu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo hodnotu bonusového kreditu v budúcnosti meniť. V taktomto prípade bude zmena hodnoty kreditu zverejnená na internetovej stránke www.partyland.sk, prípadne aj v propagačných materiáloch (účinnosť takejto zmeny nenastane však skôr, ako v čase jej zverejnenia). Všetky bonusové kredity pridelené za nákupy sa pripočítajú na bonusový účet člena programu. Aktualizácia bonusového účtu bude prebiehať ihneď v okamihu realizácie nákupu, najneskôr však do 24 hodín od uhradenia realizovaného nákupu. Člen programu bude mať na pokladničnom doklade uvedený stav bonusového účtu pred uskutočneným nákupom. Kredity, ktorých platnosť uplynie bez uplatnenia vo forme zľavy, sa z bonusového účtu po 24 mesiacoch odstránia.Všetky získané bonusové kredity môže zákazník (člen programu) uplatniť ako zľavu pri ďalšom nákupe. Tieto bonusové kredity sa môžu uplatniť po predložení členskej karty PARTYLAND obsluhe predajne. Uplatnenie získaných kreditov na zľavu je možné v predajniach prevádzkovateľa iba pri nákupe, ktorého hodnota je vyššia ako celkový stav bonusovho účtu člena programu. Všetky prípadné ostatné odmeny poskytované členom programu (napr. získanie akčného bonusového kreditu pre vybrané tovarové položky a pod.) sa riadia pravidlami, ktoré sú uvedené v aktualizovaných informačných materiáloch prevádzkovateľa. Ide prevažne o newsletter pre členov klubu, informácie uvedené na www.partyland.sk a na https://facebook.com/partyland.sk

 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť či doplniť všeobecné pravidlá zákazníckeho programu, a to v dôsledku zmeny právnych predpisov, na základe svojho rozhodnutia alebo v dôsledku iných okolností. Členovia programu budú o týchto zmenách informovaní v predajni prevádzkovateľa, na www.partyland.sk a prostredníctvom newslettra pre členov klubu. Tieto zmeny a doplnky sú účinné po ich zverejnení na internetovej stránke www.partyland.sk. Kontaktná adresa:PARTYLAND, Roveň 215, 03301 Liptovský Hrádok, e-mail: info@partyland.sk Pravidlá zákazníckeho programu PARTYLAND sú platné od 15. 09. 2016.